Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
2024

KANOVERHUUR BEEKDAL (KVB)

Bedankt voor je interesse in Kanoverhuur Beekdal.
Voordat je van start gaat is het belangrijk dat je de algemene voorwaarden leest. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de huur van Vaartuigen via Kanoverhuur Beekdal (KVB).
Door het vinkje te plaatsen tijdens de reserveringsaanvraag geef je aan kennis te hebben
genomen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

1. Definities
1. Verhuurder: Kanoverhuur Beekdal KvK: 92996310.
2. Huurder: de natuurlijke- of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van één of meerdere
andere (rechts-)personen de Huurovereenkomst sluit.
3. Vaartuig(en): kano(’s) en ander drijvend materiaal inclusief toebehoren.
4. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij Verhuurder zich verbindt om Huurder tegen betaling
voor een nader te bepalen huurperiode een Vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.
5. Vaarroute: de locatie waar Verhuurder zijn bedrijf voert, te weten rivier de Aa tussen Heeswijk-Dinther en Berlicum.
6. Startlocatie: grote parkeerplaats Natuurpoort Kasteel Heeswijk Kanaaldijk-Noord of anders
overeengekomen.
7. Eindpunt: aanlegsteiger onder de brug aan de Beusingsedijk of anders overeengekomen.

2. Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en Huurovereenkomsten met
Verhuurder tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Verhuurder verhuurt Vaartuigen voor een vooraf overeengekomen periode, met als uitgifte en
inname punt de Startlocatie en Eindpunt op de Vaarroute.
3. Verhuurder is gerechtigd om onverminderd de verschuldigdheid van de huurprijs, de
Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in de navolgende gevallen:
– Indien Huurder toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van enige verplichting onder de
Huurovereenkomst
– Indien Huurder, naar het redelijk oordeel van de Verhuurder, niet in staat moet worden geacht om
het gehuurde Vaartuig te besturen.
– Indien Huurder of de personen ten behoeve van wie hij de Huurovereenkomst heeft gesloten, zich
later dan 30 minuten na het overeengekomen tijdstip bij de Startlocatie melden
– indien gebruik van het Vaartuig in de gegeven omstandigheden naar het redelijk oordeel van de
Verhuurder een onverantwoord risico met zich meebrengt voor Huurder of voor derden.

3. Vaarregels en vaargebied
1. De Vaartuigen mogen uitsluitend worden gebruikt op rivier de Aa. Het meenemen van de
Vaartuigen buiten dit gebied is niet toegestaan. In verband met de veiligheid van de Huurder en
medeopvarenden is het absoluut verboden met de Vaartuigen de stuw in of eroverheen te varen.
Dit is aangegeven met een sperlijn en een ballenlijn die doorvaren verhindert.
2. Het is verboden:
a. aan te meren onder en aan bruggen;
b. om gebruik te maken van de Vaartuigen onder invloed van alcohol en/of drugs;
c. afval over boord te gooien;
d. om muziek aan boord te hebben;
e. vuurwerk, confetti, rijst e.d. aan boord te gebruiken.
3. Huurder dient te allen tijde rekening te houden met:
a. medegebruikers op het water;
b. vissers langs de waterkant, passeer deze op ruime afstand;
c. de natuur, ga met respect om met de natuur;
d. de omgeving en omwonenden, zorg voor zo min mogelijk overlast voor omwonenden.

4. Huurder verklaart:
a. in het bezit te zijn van een zwemdiploma of te beschikken over een goede zwemvaardigheid;
b. dat de medeopvarenden in het bezit zijn van een zwemdiploma of te beschikken over een goede
zwemvaardigheid.
5. Het is verplicht:
a. een zwemvest te dragen voor kinderen tot 10 jaar.
6. Tijdens het varen is de Huurder verantwoordelijk voor de Vaartuigen en toebehoren. Dit houdt in
dat het gezelschap met respect omgaat met de gehuurde Vaartuigen, niet botst tegen andere
objecten of tegen bruggen.
7. Als er bewust schade wordt gemaakt aan de Vaartuigen, wordt de vaartocht per direct gestopt en
wordt de reparatieschade verhaald op de Huurder.

4. Verplichtingen van Verhuurder
1. Bij aanvang van de huurperiode stelt Verhuurder het Vaartuig voor de afgesproken periode ter
beschikking aan de Huurder.
2. Verhuurder draagt er zorg voor dat het Vaartuig geschikt is voor het voorgenomen gebruik.
3. Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van de ledematen tussen het Vaartuig en
andere objecten.

5. Verplichtingen van Huurder
1. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van Verhuurder en diens
personeel.
2. Huurder garandeert in staat te zijn tot over voldoende vaardigheden te beschikken om op een
zorgzame en veilige wijze van het Vaartuig gebruik te maken.
3. Ouders/verzorgers/Huurders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en dienen toezicht te houden
op minderjarige kinderen.
4. Huurder dient fysieke beperkingen van zichzelf en van de door hem geselecteerde
medeopvarenden, die van invloed kunnen zijn voor de omgang met het Vaartuig, voorafgaand aan
het gebruik daarvan te vermelden aan Verhuurder.
5. Huurder zal het Vaartuig in overeenstemming met het bepaalde in de Huurovereenkomst
gebruiken, met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving, en zal geen verandering
in het Vaartuig aanbrengen, noch dit aan derden in enigerlei vorm beschikbaar stellen.
6. Bij verlies van een peddel meldt de Huurder dit bij de Verhuurder, de kosten van een verloren
peddel zijn €30,- contant te voldoen bij Eindpunt van de Vaarroute.
7. Huurder retourneert het Vaartuig schoon op het Eindpunt.
8. Huurder verbindt zich om met niet meer dan het vooraf door Verhuurder aan hem kenbare
gemaakte maximaal aantal toegestane personen gebruik te maken van het Vaartuig.
9. Het is niet toegestaan het Vaartuig onbeheerd achter te laten.
10. Huurder dient voor afvaart te controleren of het Vaartuig, volledig toegerust en deugdelijk is.
Indien dit niet het geval is, dient de Huurder hiervan, voor afvaart de Verhuurder in kennis te
stellen.
11. Huurder dient het Vaartuig in gelijke staat als bij in ontvangstneming aan Verhuurder te
retourneren binnen de overeengekomen huurperiode, onverminderd het in artikel 5.10
12. Mocht Huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan
dient Huurder de Verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen.
13. Indien het Vaartuig meer dan een half uur later dan op het afgesproken tijdstip op het Eindpunt
aanwezig is, is de Verhuurder gerechtigd de Huurder €7,50 per half uur per persoon extra in
rekening te brengen.
14. In geval van calamiteiten dient de Huurder zo spoedig mogelijk telefonisch contact op nemen met
Verhuurder.

6. Aansprakelijkheid schade
1. De aansprakelijkheid van Verhuurder jegens Huurder onder de Huurovereenkomst voor door
Huurder geleden schade is beperkt tot de daaronder verschuldigde huurprijs (exclusief BTW) met
dien verstande dat de aansprakelijkheid van Verhuurder voor indirecte en gevolgschade (gederfde
winst, gederfde omzet en gemiste kansen) en voor schade die het gevolg is van diefstal van
eigendommen van Huurder is uitgesloten. Voormelde beperkingen van Verhuurders
aansprakelijkheid gelden evenwel niet indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet
van Verhuurder of diens personeel.
2. Voor zover Huurder een rechtspersoon c.q. partij is als bedoeld in art.6:235 lid 1 onder a of b BW,
vrijwaart Huurder Verhuurder onder alle door Verhuurder geleden schade die het gevolg is van of
samenhangt met de uitvoering van de Huurovereenkomst voor zover deze niet is veroorzaakt door
de schuld van Verhuurder of diens personeel.
3. Bij diefstal, verlies of schade aan het Vaartuig en toebehoren is de Huurder aansprakelijk voor alle
schade en daaruit voortvloeiende kosten.

7. Reserveringen
1. Het maken van reserveringen voor één of meer Vaartuigen is mogelijk via het reserveringsformulier
op de website www.kanoverhuurbeekdal.nl. Reserveringen zijn pas geldig na schriftelijke
bevestiging door Verhuurder.
2. Kosteloos annuleren of verzetten van de vaartocht door Huurder is mogelijk tot uiterlijk 24 uur
voor aanvang van de tocht. Dit dient schriftelijk te worden doorgegeven aan de Verhuurder.
3. Indien het weer het niet toelaat om te varen neemt de Verhuurder contact op met de Huurder om
eventueel de reservering te annuleren of te verzetten.
4. Wijziging van een bevestigde huurperiode of aantal personen is slechts mogelijk indien Huurder
hiertoe voorafgaand een verzoek doet aan Verhuurder en Verhuurder hiervoor schriftelijk
toestemming heeft verleend aan Huurder.
5. Bij annulering binnen 24 uur van de overeengekomen datum, dient het volledige overeengekomen
bedrag van de reservering betaald te worden.
6. Bij niet op komen dagen of met minder personen op komen dagen, dient het volledige
overeengekomen bedrag van de reservering betaald te worden.

8. Betaling
1. Betaling dient ter plaatse, voor vertrek, voldaan te worden door middel van een contante betaling,
QRcode betaling of digitale overmaking.
2. Betaling van factuur dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 10
werkdagen na factuurdatum.
3. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in lid 2 genoemde periode is Huurder
onmiddellijk een kredietbeperking toeslag van €50,- verschuldigd, evenals de wettelijke (handels)
rente.

9. Social media en beeldmateriaal
1. Met het instemmen van de Algemene Voorwaarden gaan de Huurder en het gezelschap ermee
akkoord dat gemaakt beeldmateriaal ingezet kan worden voor de website of social media.
2. Bij geen akkoord van gebruik van gemaakt beeldmateriaal kan dit schriftelijk, via mail, kenbaar
gemaakt worden aan de Verhuurder.

10. Toepasselijk recht
1. Op de Huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

T: 06 – 83 49 50 91    E: info@kanoverhuurbeekdal.nl     www.kanoverhuurbeekdal.nl      KvK: 92996310          IBAN:NL87KNAB0775151238